สกธ. จัดประชุมเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

6 ธ.ค. 2563 03:38 น. 256 ครั้ง

 

4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทำความผิดอาญา) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี
พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานการประชุมฯ และมีนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนยุติธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 23 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สรุปดังนี้

- การจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ซึ่งในการประชุมได้นำเสนอสถานการณ์และข้อมูลเด็กในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- สถานะของร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยู่ระหว่างแจ้งเวียนส่วนราชการยืนยันร่างกฎหมาย

-ในการประชุม ได้รับเกียรติจากผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นวิทยาการอภิปรายและนำเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติต่อเด็กที่กระทำผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษ

-จากการประชุมในครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน แนวทางที่ต้องบังคับใช้และปฏิบัติตามกฎหมาย ทิศทางการผลักดันร่างกฎหมาย รวมถึงเป็นเวทีสร้างการรับรู้และตื่นตัวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการคุ้มครองเด็ก ให้เตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ ผลจากการประชุมในวันนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม จะได้รวบรวมและประมวลผล เพื่อจัดทำเป็นข้อสรุปแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงจะจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าและความพร้อมของหน่วยงานในลำดับต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ