DXC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

14 ธ.ค. 2563 19:55 น. 188 ครั้ง

 

14 ธันวาคม 2563 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) โดยได้รับเกียรติจากคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัทบูโรเวอริทัส เป็นผู้มอบใบรับรองในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นับเป็นการยกระดับให้ศูนย์ DXC มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม สอดรับกับแผนในการยกระดับประสิทธิภาพศูนย์ DXC ในด้านการกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy)
โดย DXC เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม โดยปัจจุบันได้ดำเนินการบูรณาการ 41 ฐานข้อมูล และมีหน่วยงานในเครือข่ายกว่า 25 หน่วยงาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ