สกธ. หารือ TIJ ความร่วมมืองาน Symposium ครั้งที่ 18

20 ม.ค. 2564 10:49 น. 128 ครั้ง

 

19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตํารวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  และนางสาวอณูวรรณ วงศ์พิเชษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมสู่ประชาชนในยุค
วิถีใหม่” โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเวทีอภิปรายประเด็นผลกระทบของ Covid-19 ต่อระบบงานยุติธรรมในมิติระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ UNDP, UNODC เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 จะจัดขึ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด