สกธ.พบประธานศาลฎีกา เข้าหารือความร่วมมือSymposium ครั้งที่ 18

5 ก.พ. 2564 15:39 น. 156 ครั้ง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมพร้อมด้วย ดร.ขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม และนางสาวปริยานุช จริงจิตร ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเข้าพบท่านเมธินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และเรียนเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม (Symposium) ครั้งที่ 18 ในประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ของศาลยุติธรรมในยุค New Normal ซึ่งงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ ท่านเมธินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ได้ให้เกียรติตอบรับการกล่าวปาฐกถาพิเศษดังกล่าว และมีความสนใจที่จะให้ผู้พิพากษาที่อบรมหลักสูตรของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564เข้าร่วมงาน Symposium ครั้งที่ 18 ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด