พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ยธส.12

5 ก.พ. 2564 16:06 น. 604 ครั้ง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12) โดย พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม นอกจากนี้ ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ : มิติด้านกระบวนการยุติธรรม” โดยกล่าวถึงประเด็นที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 2 ประเด็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

✅ ประเด็นที่ 1 การยกระดับประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยกตัวอย่างการเปลี่ยนจากระบบเอกสารเป็นระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งต่างประเทศ และในประเทศไทย ที่จะต้องเป็นระบบที่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลนั้น ซึ่งข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย เช่น การวิเคราะห์ความเสี่ยงการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขัง

✅ ประเด็นที่ 2 การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นจากโรค Covid-19 และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อกระบวนการยุติธรรม เช่น การดำเนินการควบคุมโรคในเรือนจำโดยกรมราชทัณฑ์ ผ่านการสร้างห้องกักโรค รวมถึงการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตลดลง เช่น การฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างหนี้ และกฎหมายลำดับรองต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ หลักสูตร ยธส.12 กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 กรกฎาคม 2564 มีหัวข้อหลัก คือ “การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่”โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวม 55 คน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด