สกธ.ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม 

8 ก.พ. 2564 20:53 น. 186 ครั้ง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 7-01 ชั้น 7 กระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ. สกธ. ได้มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รอง ผอ.สกธ. เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ โดยมีประเด็นพิจารณาจากในคราวการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ดังนี้

  1. ประเด็นคำว่า “ผู้พ้นโทษ” อาจยังไม่ครอบคลุมบุคคลที่ถูกคุมประพฤติหรือบุคคลที่ศาลสั่งลงโทษจำคุกและให้มีการรอลงอาญา 
  2. ประเด็นความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
  3. การกำหนดศาลที่รับคำร้องในมาตรา 7 กรณีผู้ร้องขอไม่พอใจคำสั่งของนายทะเบียน 
  4. ความเหมาะสมในการกำหนดฐานความผิดที่ต้องเปิดเผยตลอดตามมาตรา 15 เป็นต้น

ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตในประเด็นสำคัญดังนี้

  1. การกำหนดฐานความผิดในร่างมาตรา 14 และมาตรา 15 ควรต้องมีการพิจารณาฐานความผิดให้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงว่าฐานความผิดไหนจำเป็นต้องมีการกำหนดพฤติการณ์ ฐานความผิดไหนต้องเปิดเผยตลอดโดยไม่ต้องกำหนดพฤติการณ์
  2. เห็นควรต้องมีการเพิ่มเติมประวัติอาชญากรรมกรณีเป็นฐานความผิดที่มีพฤติการณ์ที่มีความรุนแรง และจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
  3. ในบทกำหนดโทษมาตรา 17 การกำหนดว่า “ผู้ใดกระทำการใด” เป็นถ้อยคำที่กว้าง อาจต้องมีการกำหนดประเภทของการกระทำความผิดให้ชัดเจน
  4. ควรกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานกิจการยุติธรรมรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯและนำร่างพระราชบัญญัติฯเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและบังคับใช้การประชุมกพยช. และเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมในลำดับต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด