เปิดหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 4

16 ก.พ. 2564 20:47 น. 149 ครั้ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564) ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม Crime Prevention รุ่นที่ 4 โดยมีพันตำรวจโท ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมและความท้าทายในการรับมือกับอาชญากรรม” สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 1. บุคลากรด้านการป้องกันอาชญากรรม ควรมีคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ มองเห็นและเข้าใจสาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรม มองเห็นโอกาสในการป้องกันไม่ให้เกิดสาเหตุของปัญหาอาชญากรรม มีมุมมองเชิงนวัตกรรมและสามารถจัดการกับปัญหาการเกิดอาชญากรรมได้ 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง  (Root Cause) และการแปลงไปสู่นโยบาย รวมถึงการวัดสถิติการเกิดอาชญากรรม (Crime Rate) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทราบว่าสามารถป้องกันอาชญากรรมได้จริงหรือไม่ หลังจากนั้น ผอ.สกธ. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามมติ ครม." โดยได้กล่าวถึง ทฤษฎีอาชญาวิทยา ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้กระทำผิด ความสำคัญของการจัดทำสถิติอาชญากรรม รวมถึงการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการป้องกันอาชญากรรม หลักสูตร Crime Prevention รุ่นที่ 4 กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 12 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 56 คน จาก 31 หน่วยงาน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด