สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน” ครั้งที่ 3

3 มี.ค. 2564 23:42 น. 112 ครั้ง

3 มีนาคม 2564 พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน” ครั้งที่ 3 ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ชั้น 2 อาคารทรงกลม โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง“บทบาทของกระทรวงยุติธรรมกับมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม ซึ่งมีสาระสำคัญกล่าวถึงนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการเฝ้าติดตาม และควบคุมดูแลผู้กระทำความผิดในคดีสะเทือนขวัญ (Watchlist 2 ) ใน 7 กลุ่มฐานความผิด ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคม โดยการพักการลงโทษเพื่อออกมาใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน เพื่อประโยชน์ในการปรับตัวเข้าสู่สังคม และสามารถติดตามได้ด้วยกลไกของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety Observation Ad Hoc Center - JSOC) ได้แก่ การใช้มาตรการคุมประพฤติและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring - EM) รวมถึงกลไกภาคประชาสังคม ประกอบด้วยอาสาสมัคร คุมประพฤติ และอาสาสมัครด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาติดตาม ดูแลช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และเป็นการเปิดโอกาสให้สังคมได้ใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อเป็นหลักประกันในการรับรองความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งในระยะยาว จะได้มีการพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดร้ายแรงกลุ่มนี้ เช่น มาตรการคุมประพฤติตลอดชีวิต หรือมาตรการอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
 
การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนและครอบคลุมในทุกมิติในแนวปฏิบัติ และแนวทางในการกำหนดรูปแบบมาตรการและวิธีการในการแก้ไขการกระทำผิดซ้ำในชุมชน โดยมีการอภิปรายในหัวข้อ ระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน : กลไกหน่วยงานและองคาพยพที่สำคัญ ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย
1) การนำเสนอกลไกการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของศูนย์ JSOC ในปัจจุบัน
2) การนำเสนอข้อค้นพบที่ได้รับจากการสัมมนาที่ผ่านมาทั้ง 2 ครั้ง ได้แก่ เวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานราชการและเวทีการรับฟังความเห็นจากวิชาการ โดยมีข้อค้นพบที่สำคัญ คือ การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติภายหลังพ้นโทษ การพัฒนาบุคลากร การพิจารณากลุ่มเป้าหมายในฐานความผิดอื่นนอกเหนือจาก 7 กลุ่มฐานความผิด เป็นต้น
3) การนำเสนอตัวแบบ (Model) ในการดูแลผู้กระทำความผิดกลุ่ม Watchlist 2 โดย ศูนย์ประสานการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน (JSOC) เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนมาตรการในการติดตาม เฝ้าระวัง ดูแลให้การสงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าข่ายการเฝ้าระวังโดยการติดเครื่องมือติดตามอิเลกทรอนิกส์ มาตรการคุมประพฤติ และกลไกทางสังคม (เครือข่ายคุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด)
 
โดยในเวทีการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้มีการเสนอมุมมองและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ในประเด็นความเป็นรูปธรรมของกระบวนการที่นำไปสู่ความยั่งยืนในแนวปฏิบัติ การกำหนดมาตรการในการดูแลกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสและการยอมรับทางสังคม รวมถึงการพัฒนาระบบการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการติดตามฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน ทั้งที่กรมคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวดำเนินการนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพัฒนากลไกในการดูแล ติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน” ครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด