การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายใหม่ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ครั้งที่ 2

26 มี.ค. 2564 18:06 น. 101 ครั้ง

  วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายใหม่ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
รอง ผอ.สกธ. เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติรับทราบ ความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน
ในเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะใน
การดำเนินการตามข้อกฎหมาย โดยมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่อง ร่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)ฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอร่าง พรบ. ทั้ง 3 ฉบับ และคณะทำงานได้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตุ ในร่างนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับประเด็นข้อสังเกตไว้เพื่อนำมาปรับปรุงร่างนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และจะนำเสนอร่าง โนบายดังกล่าวที่แก้ไขแล้ว แจ้งกลับทางเมล์ให้คณะทำงานพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด