การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564

2 เม.ย. 2564 11:50 น. 198 ครั้ง

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ.ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม ๑ (JA1) สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ. พ.ต.ท.กฤษณพงค์ พูตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาชญาวิทยา และ รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการ
1. ผลการดำเนินของคณะกรรมการพิจารณาและประเมินผลงานวิจัยกระทรวงยุติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น และแจ้งเวียน​หลักเกณฑ์ให้หน่วยงาน​จัดส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ​ โดยให้ สกธ. รวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ​ฯ พิจารณา​และจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการวิจัย​ของกระทรวง​ยุติธรรม​
- ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานประสงค์ของบประมาณผ่าน สกธ. ประกอบด้วยชุดโครงการวิจัย จำนวน 4 โครงการ และโครงการวิจัยเดี่ยว จำนวน 11 โครงการ รวม 45,043,586 บาท
- การจัดทำ (ร่าง)​ กรอบวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2566 - 2569 โดย (ร่าง) กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2566 - 2569 ประกอบด้วย 5 กรอบการวิจัย ได้แก่
1. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา
2. กรอบวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง และปกครอง
3. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย
4. กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
5. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
2. การติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน)
- ปี พ.ศ. 2563 มีโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ โดยโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ 1) โครงการศึกษามาตรการที่ส่งผลต่อการลดจำนวนผู้กระทำความผิดที่เข้าสู่การบังคับโทษจำคุกและประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้หันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม และ 2) โครงการการพัฒนาตัวแบบจำลองเพื่อนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย โดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
3. ชุดโครงการวิจัยเพื่อการหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม
- สกธ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 10,000,000 บาท โดยชุดโครงการวิจัยดังกล่าว ประกอบด้วย 3 กรอบการวิจัย 7 โครงการวิจัยย่อย ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการวิจัยบรรลุตามเป้าหมายและควบคุมคุณภาพงานวิจัย ให้มีคุณภาพ ได้กำหนดให้มีที่ปรึกษาชุดโครงการวิจัย คณะกรรมการกำกับและติดตาม (Steering Committee) ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการวิจัย และคณะทำงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยและควบคุมคุณภาพงานวิจัยด้วยแล้ว โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน 2564
4. ระเบียบ/คู่มือในการขอรับเงินสนับสนุนในการวิจัย
- ยังคงเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการวิจัยของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. การนำผลงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021)
- จัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 โดยหน่วยงานต่างๆ ได้รวบรวมข้อมูลให้ สกธ. เพื่อส่งให้ผู้จัดงานเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์ และกรอบระยะเวลาการพิจารณาผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเกณฑ์การให้คะแนนเล็กน้อย ฝ่ายเลขานุการจึงได้ส่งรายละเอียดชี้แจงเพิ่มเติมไปทางอีเมล์เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งว่ามิได้มีข้อขัดข้องแต่ประการใด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด