การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 1      

9 ก.ค. 2564 17:39 น. 97 ครั้ง

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 10-01 กระทรวงยุติธรรมศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พันตำรวจโท พงษ์ธร  ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ทั้งสองท่าน เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมวาระเพื่อพิจารณาได้ ดังนี้ วาระเพื่อพิจารณา : เรื่องกรอบการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณธรรมแก่บุคลากรในงานยุติธรรม ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้ฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายให้ดำเนินการต่อไป ดังนี้  1. ผลักดันการบรรจุหัวข้อวิชาในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 หัวข้อวิชา ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน และหลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ร่วมกับ สกอ. โดยมีขั้นตอน ดังนี้            1.1 ทำแผนปฏิบัติการ และเนื้อหาหัวข้อวิชา เสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาความรู้ฯ พิจารณา   1.2 เสนอแนวทางการสร้างแรงจูงใจ (Incentive) ในหัวข้อวิชาดังกล่าว เช่น การให้หน่วยกิต หรือการให้คะแนนพิเศษสำหรับการสอบเข้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้นิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญ   1.3 ขับเคลื่อนและผลักดันร่วมกับ สกอ. ให้ทุกสถาบันอุดมศึกษา ได้นำ 2 หัวข้อวิชา บรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา 2. รวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การกำหนดค่านิยมร่วมในองค์กร เป็นต้น เพื่อจัดทำโครงการบูรณาการ ด้านพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้ครอบคลุมทุกด้าน3. ผลักดันการกำหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม โดยดำเนินการประสานความร่วมมือ กับสำนักงาน ก.พ. ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 25624 ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด