การประชุมชี้แจงเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานการสร้างตัวแบบ (Model) ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)

9 ก.ค. 2564 17:41 น. 139 ครั้ง

วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานกิจการยุติธรรม 2 (JA2) พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ.ได้ให้เกียรติ
เป็นประธาน “การประชุมชี้แจงเป้าหมายและกรอบการดำเนินงานการสร้างตัวแบบ (Model) ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)” โดยมีนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผอ.สกธ. นางสาวปริยานุช จริงจิตร ผอ.กยธ. และ
นางสาวณัฐนันท์ พิทักษา ผอ.กองประสานราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัด (ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference)ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบ 4 จังหวัดในการทดลอง Model ประกอบไปด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี สรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการฯโดย สกธ. ได้นำเสนอตัวแบบ (Model) ขับเคลื่อน การดำเนินงาน กพยจ. และแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันในระดับพื้นที่ 4 จังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงตัวแบบ (Model) ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมได้พัฒนาขึ้น และเห็นด้วยว่าบทบาทการดำเนินงานของ กพยช. ที่ผ่านมา เป็นการดำเนินงานในระดับนโยบายซึ่งยังไม่สามารถส่งผ่านการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวแบบ (Model) ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมพัฒนาขึ้นมานั้นจะเป็นกลไกในการถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลาง ตลอดจนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติลงสู่พื้นที่ 2. รูปแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Model นี้ สำนักงานกิจการยุติธรรมจะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษาและร่วมเรียนรู้ไปกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด รวมถึงการจัดทำชุดความรู้ (Lesson Learned) เพื่อนำไปใช้เป็นตัวแบบขับเคลื่อน กพยจ. ทั่วประเทศในอนาคตต่อไป 3. ที่ประชุมได้กำหนดแผนการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 เพื่อให้เกิดการยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมจังหวัดขึ้น 4. ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ประสานข้อมูลแผนงานโครงการ/แผนการของบประมาณในพื้นที่ กับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดต้นแบบ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัด สำหรับนำไปใช้ในการลงพื้นที่เพื่อร่วมกันยกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ของแต่ละจังหวัดต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด