การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 2/2564

9 ก.ค. 2564 17:43 น. 125 ครั้ง

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการ และ นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ vdo conference cisco webex meetings ซึ่งที่ประชุมได้มีประเด็น ดังนี้

  1.แนวทางการดำเนินงานเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการยุติบทบาทการเป็นศูนย์ข้อมูลการเผยแพร่กฎหมาย และการรับรายงานตามแบบตรวจสอบการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นหน้าที่ตามมติครม. วันที่ 17 มกราคม 2560

  2.การดำเนินงานโครงการทบทวนและประเมินผลเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (LEI) ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย โดยนำข้อคำถามจากเครื่องมือประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายไปผนวกกับแบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้มีความครอบคลุม ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

  3.ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1) การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นกระทรวงยุติธรรม 2) การกำหนดนิยามคำว่า “ประวัติอาชญากรรม” ในขอบเขตของคำพิพากษาถึงที่สุดครอบคลุมถึงคำพิพากษายกฟ้องหรือไม่ อย่างไร 3) การปรับเปลี่ยนฐานความผิดที่ร่างพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยแม้ผู้เป็นเจ้าของประวัติจะได้รับการล้างมลทินตามกฎหมายว่าด้วยการล้างมลทินหรือพ้นระยะเวลาห้าปีนับแต่พ้นโทษตามคำพิพากษาแล้วก็เปิดเผยได้ตามมาตรา 14 และมาตรา 15 

              นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาประเด็นเรื่องข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม โดยได้มีการพิจารณาข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แนวทางการยกร่างกฎหมายนักโทษคดีร้ายแรง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ สร้างความปลอดภัยให้สังคม แก้ไขปัญหาและลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษ โดยนำเสนอแนวทางของกฎหมาย Serious Offenders Act 2018 ของประเทศออสเตรเลียเป็นข้อมูลตั้งต้น 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด