การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2654    

9 ก.ค. 2564 17:47 น. 101 ครั้ง

วันที่ 29 เมษายน 2564 มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2654 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยพ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมี วาระเพื่อทราบ คือ 1. รับทราบผลการประชุม กพยช.
ที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 2. รับทราบเรื่องสืบเนื่อง
ผลการดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 3. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการยุติธรรม (DXC) ให้มีประสิทธิภาพ และ4. รับทราบการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

   วาระเพื่อพิจารณา

1. เห็นชอบผลการติดตามผล ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัลตามแผนแม่บท
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ E-Service ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อการบูรณาการ ลดความซ้ำซ้อน

2. เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ (ศอช.) และให้นำข้อสังเกตจากที่ประชุมดำเนินการต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด