การประชุมคณะอนุกรรมการ ประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 2    

9 ก.ค. 2564 17:59 น. 107 ครั้ง

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ ประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมมีข้อเสนอแนะ ในประเด็นเรื่อง แนวทางการกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุมผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยที่ประชุมได้รับทราบวิธีการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งตัวเลขสถิติของผู้ซึ่งต้องจำคุกและมีลักษณะตามมาตรา 246 อย่างไรก็ตาม กรณีตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอนี้ยังต้องการศึกษา การรับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งการสังเคราะห์เพื่อไปสู่แนวทางที่เป็นรูปธรรม จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับไปศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย คุณสมบัติของกลุ่มบุคคลและเหตุจำเป็นตามมาตรา 89/1 , 89/2 และ 246 สถานที่อื่นที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มบุคคล วิธีการ และเงื่อนไขในใช้มาตรการต่างๆ กลไกที่จะนำไปสู่การดำเนินการ และผลการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ แล้วเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด