การประชุมขอรับฟังและการติดตามงานแผนแม่บท และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565    

9 ก.ค. 2564 18:03 น. 100 ครั้ง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวปริยานุช จริงจิตร ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เข้าร่วม
การประชุมขอรับฟังและการติดตามงานแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 ร่วมกับคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารสาธารณะในคณะกรรมการสมานฉันท์ รัฐสภา และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน โดยมีศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์ กรรมการที่ปรึกษาและโฆษกคณะกรรมการ
เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference

  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องการจัดทำข้อเสนอในการสร้าง
ความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย โดยให้ความเห็นว่าปัญหาหลักเกิดจากการที่เราไม่ยอมรับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งสิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม โดยผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลว่าบทบาทของบุคลากรตามโครงสร้างสำนักงาน
คณะกรรมการฯ ยังไม่ชัดเจน ส่งผลทำให้ยังไม่สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าควรมี
การปรับโครงสร้างองค์กรที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างชัดเจนก่อน พร้อมทั้งให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันในมิติด้านกระบวนการยุติธรรม รวมถึงควรมีอนุกรรมการย่อยที่จะมาแก้ไขปัญหาความสมานฉันท์ปรองดองในแต่ละระดับด้วย

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดทำข้อสรุปหรือข้อเสนอแนะเสนอไปยังผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมในระดับนโยบาย เพื่อพิจารณาและสั่งการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด