การประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งเรือนจำเอกชน ครั้งที่ 2/2564    

9 ก.ค. 2564 18:12 น. 84 ครั้ง

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการจัดตั้งเรือนจำเอกชน ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีการประชุมทางไกลผ่านระบบ cisco webex meeting
โดยมีนายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานเรือนจำเอกชนเบื้องต้นในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศออสเตรเลีย และได้นำเสนอรูปแบบนำร่องของเรือนจำเอกชนในประเทศไทย โดยเห็นควรเป็นกลุ่มผู้ต้องขังระหว่างที่เป็นคดีไม่ร้ายแรง เช่น นักโทษคดีเศรษฐกิจ คดีละเมิด โดยสถานที่คุมขังอาจใช้รูปแบบอาคารชุดที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งได้มีการนำCanvas 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ลูกค้า คุณค่า ช่องทาง ความสัมพันธ์กับลูกค้า กระแสรายได้ ทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก พันธมิตรหลัก และโครงสร้างต้นทุนเสนอลักษณะ BusinessModel ของเรือนจำเอกชนผ่านเครื่องมือการวิเคราะห์รูปแบบ Business Model

  ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต ดังนี้

           (1) ในปัจจุบันภารกิจในด้านการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยยังมีปัญหา หากมีเรือนจำเอกชนอาจเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ได้ เพราะมีความยืดหยุ่นมากกว่ารัฐ รวมไปถึงเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องความแออัดในเรือนจำ แต่เรือนจำเอกชนก็ยังมีข้อเสียเรื่องการแสวงหากำไร 

          (2) จะมีระบบในการดูแลเรือนจำเอกชนอย่างไร หากเรือนจำเอกชนคำนึงถึงธุรกิจมากจนเกินไปจะทำให้การดูแลนักโทษไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน 

         (3) งบประมาณในการดำเนินงานเรือนจำเอกชนมีเพียงพอหรือไม่ 

           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

           (1) มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติจำนวนนักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขังระหว่าง 5 ปีย้อนหลัง และสถิติระยะเวลาที่นักโทษเด็ดขาดและผู้ต้องขังระหว่างคงเหลืออยู่ในเรือนจำ รายการค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้ต้องขังระหว่างและนักโทษเด็ดขาด พร้อมทั้งระบุประเภทคดีที่เห็นควรเข้าไปอยู่ในเรือนจำเอกชน และจัดทำ Business Model ในบทบาทของกรมราชทัณฑ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐจ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการ

  (2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มเติม Business Model นักโทษเด็ดขาด ในบทบาทของเอกชนและนำข้อมูลที่ได้รับจากกรมราชทัณฑ์มาวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงการจัดตั้งเรือนจำเอกชนที่เหมาะสมกับประเทศไทยต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด