การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564    

9 ก.ค. 2564 18:17 น. 110 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รอง ผอ.สกธ.(DCIO) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564 โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จากคำสั่งสำนักงานกิจการยุติธรรมที่ 59 /2564 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ปรับปรุงคณะกรรมการและ เพิ่มอำนาจหน้าที่ดำเนินการกำกับดูแลให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรมเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งจัดทำนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานกิจการยุติธรรม (Data Governance Policy) นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และ นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Policy) และประกาศบังคับใช้ต่อไป รวมถึงผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ 1/2564 โดยรายงานผลการเสนอของบประมาณโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านการพิจารณาคณะอนุกรรมาธิการ สำนักงบประมาณ เห็นชอบ 6 โครงการ งบประมาณ 30,893,200 บาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 43.36 จากงบประมาณที่เสนอขอทั้งหมด และรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 5 โครงการ (สามารถดำเนินการได้ตามแผน) และรายงานสถานการณ์จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ทั้งพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 7 และมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ พิจารณาการบูรณาการโครงการด้านความปลอดภัยของ DXCและสำนักงานไว้ด้วยกัน และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำความเชื่อมโยงกิจกรรมและเป้าหมายของ พรบ. ทั้ง 3 ฉบับเพิ่มเติมและเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด