การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2    

9 ก.ค. 2564 18:35 น. 111 ครั้ง

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วย พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. และนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผอ.สกธ. อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยวาระเพื่อทราบที่ประชุม คือ

  1. รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม และที่ประชุมมีข้อแนะนำให้ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมเพื่อยกร่าง Master Data และตารางรายชื่อหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องใช้ Master Data หรือ Data Set เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สอดคล้องกับ Bigrock ของ DXC และนำเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป

  2. รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าในการนำระบบ Traffy Fondue มาใช้ในกระบวนงานยุติธรรม โดยมอบฝ่ายเลขานุการประสานกับ TIJ ในหมวด 4 การรับรู้กฎหมาย

  ส่วนวาระเพื่อพิจารณา โครงการของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน และเห็นชอบ
ในหลักการตามแนวทางที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ จัดทำ Workshop ในลักษณะ Design Thinking ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อร่วมจัดทำ E-Service ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และนำไปสู่การจัดทำเป็นแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมฉบับถัดไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด