สกธ.ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม  

9 ก.ค. 2564 18:36 น. 97 ครั้ง

  วันที 7 กรกฎาคม 2564 นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (กฎหมายเฝ้าระวัง
ผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-08 ชั้น 10 โดยมี ผอ.สกธ. อคป. และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและมีมติ ดังนี้

  1. รับทราบสถานะการดำเนินการจัดทำร่างความคืบหน้าของการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. …. โดยมีข้อสังเกตจาก ศย. เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้ EM ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้ว

  2. การจัดทำคำสั่งกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม
โดยที่ประชุมเห็นชอบองค์ประกอบคณะทำงานขับเคลื่อนฯ โดยให้ส่วนราชการในสังกัด ยธ. จัดส่งผู้บริหารหญิงเป็นผู้แทน (ระดับรองอธิบดี, ผู้ตรวจราชการ, ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป) เพื่อขับเคลื่อนการทำงานภายใน ยธ. ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ สกธ. เตรียมการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการภาพรวม จำนวนประมาณ 5-7 ท่าน โดยมีท่านผู้ช่วย รมต.เป็นประธาน และให้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพิ่มเติม ได้แก่

  - เเต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนด้าน PR โดยทาบทาม ส.ส. พัชรินทร์ ซำศิริพงศ์ และคุณอาภาภรณ์ โกศลกุล (โฉมชบาและสีกาอ่าง) เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

  - คณะทำงานด้านสังคม โดยทาบทาม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ, คุณชนัดดา จิราธิวัฒน์ เข้าร่วมเป็นคณะทำงาน

  - คณะทำงานด้านสารัตถะ โดยให้ สกธ. และคป. เป็นฝ่ายเลขานุการ

  - คณะทำงานด้านสตรีและเด็ก

  3. การกำหนดแนวทางขับเคลื่อน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจร่างกฎหมายให้กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไป โดยมอบให้ คป. จัดให้มีรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ภาคประชาชน ในส่วยของสกธ. จัดทำโพลสำรวจความเห็นประชาชนเพิ่มเติมโดยเน้นเรื่องมาตรการเฝ้าระวังทางสังคมซึ่งต่อยอดจากโพลที่เคยรับฟังเพื่อจัดทำร่างกฎหมาย เช่น การคุมประพฤติ การใช้ EM เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อผลักดันร่างกฎหมายฯ รวมถึงการจัดทำคลิปเพื่อเตรียมเสนอร่างกฎหมายเพื่อชี้แจงต่อ ครม./รัฐสภา และจัดทำคลิป
เพื่อสร้างความรับรู้ให้ประชาชนในโอกาสต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด