การประชุมฯรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโทษประหารชีวิต  

9 ก.ค. 2564 18:38 น. 102 ครั้ง

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงโทษประหารชีวิตโดยวิธีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cicso Webex Meetings ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการในความรับผิดชอบของ สวพ. โดยมีรอง ผอ. สกธ. (นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม อาทิ อัยการจังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรภาค 4 ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เรือนจำกลางขอนแก่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

  ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบ Cisco Webex ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ศาตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ
(อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และอาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เป็นวิทยากรในการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการนำโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตมาใช้กรณีฐานความผิดที่มีความร้ายแรง รวมถึงกรณีศึกษาของอาชญาวิทยา การลงโทษ การบริหารโทษและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในบริบทของสังคมศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง 

  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกเลิกหรือคงไว้ซึ่งบทบัญญัติที่มีฐานความที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียวทั้ง 11 ฐานความผิด ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับความมั่นคงและชีวิต/ร่างกาย ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ และความผิดเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเราเด็กจนเป็นเหตุถึงแก่ความตาย ให้คงไว้ซึ่งโทษประหารชีวิตสถานเดียว แต่ฐานความผิดอื่น ๆ เช่น ฐานความผิดเกี่ยวกับการปล้นหรือชิงทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้น อาจปรับเป็นโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตได้

  สวพ. มีกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบ cisco webex อีก 1 ครั้ง โดยจะเป็นการประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลาในวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 โดยจะได้รวบรวมประเด็นที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และประมวลผล
เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ยธ. หรือ กพยช. ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด