สกธ.ประชุมคณะอนุฯประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 เตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ ร่างพ.ร.บ.ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

9 ก.ค. 2564 21:40 น. 574 ครั้ง

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.  ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานและพัฒนาระบบงานยุติธรรม ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์ cisco webex meeting โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงสาธารณสุข กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ ดังนี้

1️⃣เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

      เป็นการประชุมตามวาระทั้งในเรื่องการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นแนวทางการกำหนดสถานที่ อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุมผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดและเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดมีผลบังคับใช้

2️⃣วาระเพื่อทราบ

      ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถีงผลการรับฟังความคิดเห็นแนวทางการกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุม ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดโดยที่ประชุมรับทราบ และประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสถานที่อื่นที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้มาตรการต่างๆ ตามมาตรา 89/1 มาตรา 89/2 และมาตรา 246 ต่อไป

3️⃣วาระเพื่อพิจารณา

      การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. … ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. …ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบใน 2 ประเด็น ดังนี้ คือ 

(1) ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของร่างกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด รวมถึงกรณีผลของกฎหมายที่จะเกิดขึ้นตามมาตรา 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยอาจจะใช้กลไกลของ กพยจ. เข้ามาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย

(2) ประเด็นการเตรียมความพร้อมในการบำบัดฟื้นฟู         ผู้ติดยาเสพติด โดยทางสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการต่างๆ เพื่อเป็นการบูรณาการแผนงานรวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่เกี่ยวข้องเมื่อร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด