สกธ.ประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม (ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ….)

12 ก.ค. 2564 16:48 น. 112 ครั้ง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม (ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ….) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์ และประชาสังคม ได้แก่ นางอาภาภรณ์ โกศลกุล นางสาวชนัดดา พิทยศิริ นางโศรดา เดชะพงษ์พันธุ์ และผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม โดยมี ผอ.สกธ. รอง ผอ.สกธ. รอง อคป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. ที่ประชุมรับทราบการจัดทำคำสั่งกระทรวงยุติธรมเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอ รมว.ยธ. เพื่อพิจารณาลงนาม

2. ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างรายละเอียดและแผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับร่างกฎหมายเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในคดีร้ายแรงที่เป็นอันตรายต่อสังคมให้แก่ประชาชน และมีข้อสังเกต ดังนี้ 

- การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายให้รอบด้าน ไม่จำกัดแต่เพียงสตรีหรือเยาวชนเท่านั้น แต่ควรสร้างความตระหนักแก่ประชาชนทั่วไปด้วย 

- ควรกำหนดเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง ไม่จำกัดแต่เพียงพื้นที่ในเมืองเพราะในพื้นที่ต่างจังหวัดอาจเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต 

- ควรจัดทำ Infographic และคำอธิบายร่างพระราชบัญญัติฯ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และควรมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ครบถ้วนเหมาะสม และควรคำนึงถึงหน่วยงานเครือข่ายหรือหน่วยงานที่ต้องร่วมดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฯ เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น

- คลิปวิดีโอสั้น อธิบายร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเสนอ ครม. หาก สกธ. ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้จัดส่งให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาเนื้อหา ความเหมาะสมอีกครั้งก่อนเสนอต่อ ครม. หรือนำออกไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมนัดหมายการประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 10-01 เพื่อสรุปข้อมูลก่อนนำเสนอ ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด