กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 288 : การขึ้นศาลเยาวชน

13 ก.ค. 2564 09:26 น. 957 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : การขึ้นศาลเยาวชน

“เด็ก” คือผู้เยาว์ที่บอบบาง ยังขาดประสบการณ์ วิจารณญาณในการแยกแยะถูกผิด และยังไม่สามารถปกป้องตัวเองจากอันตรายและสิ่งล่อลวงทั้งหลาย กฎหมายจึงให้การคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งมักตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม ซึ่งตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลที่อายุเกิน 10 ปี แต่ยังไม่เกิน 15 ปี บริบูรณ์ ส่วน “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 4

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด