กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 290 : ไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท

19 ก.ค. 2564 10:50 น. 1,002 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : ไม่สวมหน้ากากอนามัย ปรับสูงสุด 2 หมื่นบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ. 2564 กำหนดบัญชีอัตราการเปรียบเทียบไว้ ดังนี้


ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ครั้งที่ 1 : ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ครั้งที่ 2 : ปรับ 1,001-10,000 บาท
ครั้งที่ 3 : ปรับ 10,001-20,000 บาท

ข้อมูลจาก : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2564 มีผล 8 มิถุนายน 2564
ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิดกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด