สกธ.เปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 5

19 ก.ค. 2564 20:10 น. 266 ครั้ง

  วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในพิธีการเปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 5 (ศวธ.5) พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์กระบวนการยุติธรรมไทยในปัจจุบัน” ผ่านระบบ Cisco webex meeting

  การฝึกอบรมหลักสูตร ศวธ.5 ได้มุ่งเน้นเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถนำงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2564 (รวม 12 วันทำการ) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน30 คน ทั้งจากหน่วยการในกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด