ทำเนียบปลัดกระทรวงยุติธรรม

20 ก.ค. 2564 11:56 น. 6,651 ครั้ง
ที่ รายพระนามและรายนาม โปรดเกล้า วันเข้ารับตำแหน่ง วันพ้นจากตำแหน่ง
พระศรีธรรมสาส์น    ร.ศ.๑๑๑ (พ.ศ.๒๔๓๕)  
พระยากฤติกานุกรณ์กิจ    ร.ศ.๑๑๕  
พระจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ (ลออ ไกรกฤษ์)    ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔)  
พระยาราชเสนา     ร.ศ.๑๓๐ (พ.ศ.๒๔๕๔)  
มหาอำมาตย์ตรีพระยาตราชูชาดิศร    ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๖๒  
มหาอำมาตย์ตรีพระอัครพันธ์โสภณ    พ.ศ.๒๔๖๒ - พ.ศ.๒๔๖๙  
มหาอำมาตย์ตรีพระยามโหสถศรีพิพัฒน์ (เชิญ ปรัชญานนท์)    ๑๔ สิหาคม ๒๔๗๑ - ๒๔๗๙  
พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ (สุดใจ ไกรจิตติ)    ๑ เมษายน ๒๔๗๙ - ๒๔๘๒  
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงศ์ ลัดพลี)    ๑ เมษายน ๒๔๘๒ - ๒๔๘๔  
๑๐ พระยารักตประจิตธรรมจำรัส (เขียน รักตประจิต)    ๑๗ มกราคม ๒๔๘๔ - ๒๔๙๒  
๑๑ พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่นฑ์ ปัทมสถาน)    ๘ สิงหาคม ๒๔๙๒ - ๒๔๙๖  
๑๒ นายสัญญา  ธรรมศักดิ์    ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๖ - ๒๕๐๑  
๑๓ นายกำธร  พันธุลาภ    ๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ - ๒๕๑๐  
๑๔ นายบรรจบ  เสาวรรณ    ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔  
๑๕ นายบัญญัติ  สุชีวะ    ๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗  
๑๖ นายประภาศน์  อวยชัย    ๑ ธันวาคม ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘  
๑๗ นายศิริ  อติโพธิ    ๑ มกราคม ๒๕๑๙ - ๒๕๒๕  
๑๘ นายโสภณ  รัตนากร    ๑ มิถุนายน ๒๕๒๕  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗
๑๙ นายเธียร  เจริญวัฒนา    ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗  ๓๐ กันยายน ๒๕๒๘
๒๐ นายสวัสดิ์  โชติพานิช    ๑ ตุลาคม ๒๕๒๘  ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓
๒๑ นายประมาณ  ซันซื่อ    ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓  ๒ ตุลาคม ๒๕๓๔
๒๒ นายประเสริฐ  บุญศรี    ๒ ตุลาคม ๒๕๓๔  พฤศจิกายน ๒๕๓๔
๒๓ นายสุประดิษฐ์  หุตะสิงห์    ๒ ตุลาคม ๒๕๓๕  ๑๘ เมษายน ๒๕๓๗
๒๔ นายกู้เกียรติ  สุนทรบุระ    ๑๘ เมษายน ๒๕๓๗  ๒ ตุลาคม ๒๕๔๐
๒๕ นายสุประดิษฐ์  หุตะสิงห์  (รอบสอง)     ๓ ตุลาคม ๒๕๔๐  ๓ ตุลาคม ๒๕๔๒
๒๖ นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์ (๑) แยกกับศาล เมื่อปี ๒๕๔๓  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
๒๗ นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ (๒)  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙  ๘ มีนาคม ๒๕๔๙  ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
๒๘ นายจรัญ  ภักดีธนากุล (๓)  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙  ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙  ลาออก ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒๙ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (๔)  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑  ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๓๐ พล.ต.อ.ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์ (๕)  ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๓๑ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ (๖)  ๗ กันยายน ๒๕๕๘  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๒ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ (๗)  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓๓ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์
สรอรรถ (๘)
 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓๔ นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน