ทำเนียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

20 ก.ค. 2564 15:24 น. 6,374 ครั้ง
ที่ รายพระนามและรายนาม โปรดเกล้า วันเข้ารับตำแหน่ง วันพ้นจากตำแหน่ง
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ    ๑ เมษายน ร.ศ.๑๑๑ - ๑๑๓  
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร    ๒๒ ตุลาคม ร.ศ. ๑๑๓ - ๑๑๕  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์    ๓ มีนาคม ร.ศ. ๑๑๕ - ๑๒๙  
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์ กฤษดากร    ๒๗ มกราคม ร.ศ. ๑๒๙ - ๑๓๑  
มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาอภัยราชา มหายุติธรรมธร    ๒๕ มิถุนายน ร.ศ. ๑๓๑ - ๒๔๖๙  
มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาพิชัยญาติ    ๖ พฤษภาคม ๒๔๖๙   ๓๑ มีนาคม ๒๔๗๐
รั้งตำแหน่งเสนาบดี    ๑ เมษายน ๒๔๗๐  
เป็นเสนาบดี    ปี พ.ศ. ๒๔๗๑  
มหาอำมาตย์โท พระยาจินดาภิรมย์ราชสภาบดี   รั้งตำแหน่งเสนาบดี วัที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๗๑  เป็นเสนาบดี ๒๔๗๕ ต่อมาเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์    ๑๕ มิถุนายน ๒๔๗๑  
พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตบดี    ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕  ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖
พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์    ๑ กันยายน ๒๔๗๖  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘
๑๐ เจ้าพระยามหิธร    ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๘  ๒๐ ธันวาคม ๒๔๘๐
๑๑ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์    ๒๑ ธันวาคม ๒๔๘๐  ๑๑ กันยายน ๒๔๘๑
๑๒ พลเรือตรีถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์    ๒๐ ธันวาคม ๒๔๘๑  ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๘๗
๑๓ นายจิตร ศรีธรรมาธิเศร์ ณ สงขลา  (เป็น รมต. รอบสอง)    ๒ สิงหาคม ๒๔๘๗  ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๘๘
๑๔ นายดิเรก  ชัยนาม    ๑ กันยายน ๒๔๘๘  ๑๗ กันยายน ๒๔๘๘
๑๕ พระยานลราชสุวัจน์    ๑๙ กันยายน ๒๔๘๘  ๒๔ มีนาคม ๒๔๘๙
๑๖ พระยาศรีธรรมาธิเบศร์    ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙  ๑๘ มีนาคม ๒๔๘๙
๑๗ หลวงชำนาญนิติเกษตร์    ๒๔ มีนาคม ๒๔๘๙   ๘ มิถุนายน ๒๔๘๙
๑๘ พลเรือตรีถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์      (เป็น รมต.รอบสอง)    ๑๑ มิถุนายน ๒๔๘๙  ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
๑๙ หม่อมราชวงศ์เสนีย์  ปราโมช    ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๐  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑
๒๐ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์    ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑  ๗ เมษายน ๒๔๙๑
๒๑ พระมนูภาณวิมลศาสตร์    ๑๕ เมษายน ๒๔๙๑  ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๓
๒๒ นายเสียง  ไชยกาล    ๑๘ กรกฎาคม ๒๔๙๓  ๑๑ มกราคม ๒๔๙๔
๒๓ นายเขมชาติ  บุญยรัตพันธุ์    ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔  ๕ ธันวาคม ๒๔๙๔
๒๔ พระนิติธารณ์พิเศษ    ๘ ธันวาคม ๒๔๙๔  ๓๐ มกราคม ๒๔๙๖
๒๕ พระยาลัดพลีธรรมประคุลภ์    ๓๑ มกราคม ๒๔๙๖  ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐
๒๖ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (รอบสอง)    ๒๓ กันยายน ๒๕๐๐  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๐๑
๒๗ พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์    ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๑  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑
๒๘ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (รอบสาม)    ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ - ๒๕๑๒  
๒๙ หลวงจำรูญเนติศาสตร์    ๑๑ มีนาคม ๒๕๑๒ - ๒๕๑๔  
๓๐ นายกมล  วรรณประภา    ๑๙ ธันวาคม ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖  
๓๑ นายประกอบ  หุตะสิงห์    ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ - ๒๕๑๗  
๓๒ นายกิตติ  สิหนนท์    ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘  
๓๓ นายเทียม  ไชยนันท์    ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘  
๓๔ นายใหญ่  ศวิตชาติ    ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙  
๓๕ นายบุญเท่ง  ทองสวัสดิ์    ๘ มกราคม ๒๕๑๙  
๓๖ นายประสิทธิ์  กาญจนวัฒน์    ๒๑ เมษายน ๒๕๑๙  
๓๗ นายชวน  หลีกภัย (รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ)    ๕ ตุลาคม ๒๕๑๙  
๓๘ นายเสนา  รัตนมาลัย    ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐  
๓๙ นายสุธรรม  ภัทราคม    ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ - ๒๕๒๓  
๔๐ นายรัตน์  ศรีไกรวิน    ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓  

 

หน้าถัดไป >>