ทำเนียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม(ต่อ)

21 ก.ค. 2564 11:00 น. 2,837 ครั้ง
ที่ รายพระนามและรายนาม โปรดเกล้า วันเข้ารับตำแหน่ง วันพ้นจากตำแหน่ง
๔๑ นายชวน  หลีกภัย      ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๓ - ๒๕๒๔  
๔๒ นายมารุต  บุนนาค    ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔ - ๒๕๒๖  
๔๓ นายพิภพ  อะสีติรัตน์    ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๙
๔๔ นายสอาด  ปิยวรรณ    ๑๑ สิงหาคม ๒๕๒๙  ๘ สิงหาคม ๒๕๓๑
๔๕ พล.ต.ท.จำรัส  มังคลารัตน์    ๙ สิงหาคม ๒๕๓๑  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๓
๔๖ นายอุทัย  พิมพ์ใจชน    ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
๔๗ นายประภาศน์  อวยชัย    ๖ มีนาคม ๒๕๓๔  ๑๖ เมษายน ๒๕๓๕
๔๘ นายสวัสดิ์  คำประกอบ    ๑๗ เมษายน ๒๕๓๕  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๕
๔๙ นายวิเชียร  วัฒนาคุณ    ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๕  ๔ ตุลาคม ๒๕๓๕
๕๐ นายสุวิทย์  คุณกิตติ    ๕ ตุลาคม ๒๕๓๕  ๒๒ กันยายน ๒๕๓๖
๕๑ นายไสว  พัฒโน    ๒๓ กันยายน ๒๕๓๖  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘
๕๒ นายเฉลิม  อยู่บำรุง    ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙
๕๓ นายสุวิทย์  คุณกิตติ (รอบสอง)    ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
๕๔ นายสุทัศน์  เงินหมื่น (๑)          แยกกับศาล ปี ๔๓    ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ 
๕๕ นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา (๒)    ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔  ๕ มีนาคม ๒๕๔๕
๕๖ นายจาตุรนต์  ฉายแสง (๓)    ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕  ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕
๕๗ ร.ต.อ.ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ (๔)  ๓ ตุลาคม ๔๕  ๗ ตุลาคม ๒๕๔๕  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
๕๘ นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา   
(รอบสอง)
   ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖  ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๘
๕๙ นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ (๕)    ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘  ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘
๖๐ พล.ต.อ.ชิดชัย  วรรณสถิตย์ (๖)  ๒ สิงหาคม ๔๘  ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘  ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
๖๑ นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ (๗)  ๘ ตุลาคม ๔๙  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
๖๒ นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ (๘)  ๖ กุมภาพันธ์ ๕๑  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๑
๖๓ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (๙)  ๒๔ กันยายน ๕๑  ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
๖๔ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (๑๐)  ๒๐ ธันวาคม ๕๑  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
๖๕ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก (๑๑)  ๙ สิงหาคม ๕๔    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
๖๖ นายชัยเกษม นิติสิริ (๑๒)  ๓๐ มิถุนายน ๕๖  ๓๐ มิถุนายน ๕๖  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๖๗ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา (๑๓)  ๓๑ สิงหาคม ๕๗  ๑๕ กันยายน ๕๗  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๖๘ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ (๑๔)  ๑๕ ธันวาคม ๕๙  ๒๒ ธันวาคม ๕๙  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖๙ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (๑๕)  ๒๓ พฤศจิกายน ๖๐    ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๗๐ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (๑๖)  ๑๐ กรกฎาคม ๖๒  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

 

<< กลับหน้าที่แล้ว