กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 291 : สถานประกอบกิจการ ต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

27 ก.ค. 2564 09:05 น. 748 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : สถานประกอบกิจการ ต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย


ในสถานประกอบกิจการ นายจ้างจะต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เห็นได้อย่างชัดเจน และในสถานที่ประกอบกิจการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ และต้องเก็บแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ สถานประกอบกิจการพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ทั้งนี้ ต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ข้อมูลจาก : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด