กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 292 : การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

29 ก.ค. 2564 10:42 น. 383 ครั้ง


กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ


การจงใจไอ จาม หรือบ้วนน้ำลายใส่หน้าแพทย์ พยาบาล หรือผู้อื่น ทรัพย์สิ่งของ โดยจงใจให้ผู้อื่นสัมผัสถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ มาตรา 34 (6) ที่ระบุว่าห้ามผู้ใด กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 389 คือ กระทำด้วยประการใดๆ ให้ของโสโครกเปรอะเปื้อนตัวบุคคล หรือทรัพย์สิ่งของ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
กรณีที่แพทย์ พยาบาล หรือผู้อื่นต้องเจ็บป่วยเพราะการไอ จาม หรือบ้วนน้ำลายในครั้งนั้น ผู้กระทำอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 40,000 บาท หรือมาตรา 297 ซึ่งมีโทษจำคุก 6 เดือน – 10 ปี ปรับ 10,000 - 200,000 บาท แล้วแต่กรณีความร้ายแรงของการบาดเจ็บ

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติโรคติดต่อ มาตรา 34 (6) ,ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 มาตรา 297 และมาตรา 389

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด