กระทรวงยุติธรรม โดยศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม จัดเวิร์คช็อปนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก-ทางรอด

26 ม.ค. 2560 09:45 น. 900 ครั้ง


ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด พลังการเรียนรู้ชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ฝึกเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ “The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด” โดยจะสอดแทรกเนื้อหากฎหมายที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชน โดยได้นำเสนอเป็นแผนงานโครงการเพื่อปฏิรูปประเทศไทยในระยะที่ 1 กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำเสนอ " The Choice เกมทางเลือก - ทางรอด " เป็นผลงานสำคัญในการป้องกันหนี้นอกระบบให้กับประชาชน

นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัด เผยแพร่นวัตกรรมเกมไปทั่วประเทศเนื่องจากเห็นว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้กฎหมาย หลักนิติรัฐ การใช้จ่ายเงิน การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดรับกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 และสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด