อำนาจหน้าที่

supattra
1,511 view
9 ก.พ. 2560 10:54 น.

กองออกแบบและก่อสร้าง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุงอาคารที่ทำการและอาคารอื่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง รวมทั้งเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง

(ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยแบ่งงานภายใน ออกเป็น 1 งาน กับ 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 

(1) งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานรับ – ส่งหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือเข้า – ออก ร่างโต้ตอบ พิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร เก็บรักษา ค้นหา ทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไปของกอง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ งานการประชุมของกอง เช่น การเตรียมห้องประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น งานประชาสัมพันธ์ และช่วยอำนายการ งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้นของกอง การจัดทำและรวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ของกอง เพื่อของบประมาณในแต่ละปี รวบรวมสถิติข้อมูลและทะเบียนเอกสาร ข่าวสาร การจัดทำทะเบียนและการพิมพ์แบบแปลน รวมทั้งงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดในสังกัดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) กลุ่มงานวิศวกรรมและสำรวจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ คำนวณโครงสร้าง ต่อเติมอาคาร ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ออกแบบ คำนวณด้านไฟฟ้า และสุขาภิบาลของอาคาร เขียนรูปแบบรายการทางด้านวิศวกรรม การตรวจสอบรูปแบบ ด้านวิศวกรรม ตลอดจนให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาในด้านความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร การสำรวจรังวัด สภาพพื้นที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อเติมอาคาร สำรวจสภาพความมั่นคงของอาคาร ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบ อาคาร ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อกำหนดมาตรฐานในการออกแบบอาคารประเภทต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) กลุ่มงานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางผังหลัก และผังบริเวณอาคารที่ออกแบบก่อสร้าง การตรวจแบบและออกแบบต่อเติม ซ่อมแซม และปรับปรุงด้านสถาปัตยกรรมของอาคาร ตลอดจนการออกแบบครุภัณฑ์และการตกแต่งภายในอาคาร การประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ออกแบบไว้ งานตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและงวดเงินการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบรายการและสัญญาจ้าง การเขียนรูปแบบการรายงานทางด้านสถาปัตยกรรม และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) กลุ่มงานควบคุมการก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการควบคุม การปรับปรุง ซ่อมแซม และงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และหลักวิชาการก่อสร้าง รายงานและแก้ไขปัญหาในขณะดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ปัญหาด้านการควบคุมงานก่อสร้าง และปฏิบัติงานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx