"แผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

11 ส.ค. 2564 14:16 น.

"แผนบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan : BCP ของกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

เอกสารแนบ