[เลือกภาษา]
th en

เกี่ยวกับองค์กร

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

ภารกิจของศนธ.ยธ.

ภารกิจของศนธ.ยธ.

ด้านหนี้สินภาคประชาชน
1.รับแจ้งเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินภาคประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
2.วิเคราะห์ข้อมูลประสานงานในการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยอื่น เช่น             สถาบันการเงิน ศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือในลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร
3.การจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือ        ทั้งทางแพ่ง อาญา การอำนวยความยุติธรรม
4.การดำเนินมาตรการทางอาญาโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีอยู่ในอำนาจ หรือรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานส่งเจ้า      หน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีอาญา หรือดำเนินมาตรการด้านภาษีกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
5.มาตรการด้านป้องกันโดยการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม
6.ทำการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวม

ด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
1. ช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาคดีความที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
2. การจัดอบรมโครงการมาตรการเชิงรุกด้านป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ

ด้านการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ
1.รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาด้านไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านอื่นๆ  
2.วิเคราะห์ข้อมูลประสานงานส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและนอกหน่วยเพื่อให้ความ             ช่วยเหลือ
3.จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือด้านการอำนวยความยุติธรรม
4.มาตรการด้านป้องกันโดยการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม

โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2560 14:34 น. อ่าน 2,614 ครั้ง