[เลือกภาษา]
th en

เกี่ยวกับองค์กร

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม

ความเป็นมาของศนธ.ยธ.

ความเป็นมาของศนธ.ยธ.

เมื่อประมาณปลายปี 2552 รัฐบาลได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน โดยให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับผลักดันโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินนอกระบบให้เป็นรูปธรรม โดยกระทรวงยุติธรรมมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินนอกระบบกระทรวงยุติธรรมจึงได้มีคำสั่งที่ 352/2552 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารยุติธรรมเป็นประธานกรรมการแต่เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากและสภาพปัญหาที่ทวีความรุนแรงในทุกด้าน เพื่อให้ภารกิจดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้น (นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค) จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5,074,100 บาท (สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555) เพื่อดำเนินงานตามภารกิจ ต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีคำสั่ง 382/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 

ให้จัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม” (ศนธ.ยธ.) เพื่อให้มีหน่วยงานและบุคลากรสำหรับการอำนวยความยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ตามกรอบแนวทางของกระทรวงยุติธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยมอบให้พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารยุติธรรม เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และมีพันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นเลขานุการ เพื่อดำเนินการต่อเนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยเน้นช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อใช้อำนาจและบทบาทภารกิจตามกฎหมายของแต่ละหน่วยขับเคลื่อนเน้นการทำงานเชิงรุกและนโยบายในภาพรวม

โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2560 14:35 น. อ่าน 2,620 ครั้ง