อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง

22 ก.พ. 2560 15:48 น.

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง

(กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕)

(ก)  ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมในต่างประเทศ

(ข)  ติดต่อประสานงานโครงการ ความร่วมมือ และความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการยุติธรรมกับต่างประเทศ

(ค)  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดแปลหนังสือ เอกสาร รายงานการวิจัย กฎหมายต่างประเทศ สนธิสัญญา ความตกลงต่าง ๆ ตลอดจนจัดพิมพ์และเผยแพร่งานแปลเพื่อประโยชน์ในกิจการยุติธรรม

 (ง)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     โดยแบ่งงานภายในออกเป็น ๑ งาน กับ ๓ กลุ่มงาน คือ

                (๑) งานบริหารทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ

 - งานรับ - ส่งหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือเข้า - ออก ร่างโต้ตอบ พิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสาร เก็บรักษา ค้นหา ทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

- งานบริหารทั่วไปของกอง งานพัสดุครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ งานการประชุมของกอง เช่น การเตรียมห้องประชุม การจัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น

- งานประชาสัมพันธ์และช่วยอำนวยการ งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้นของกอง

- การจัดทำและรวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ของกองเพื่อของบประมาณในแต่ละปี รวบรวมสถิติข้อมูลและทะเบียนเอกสาร ข่าวสาร รวมทั้งงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด ในสังกัดโดยเฉพาะ

- ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) กลุ่มงานทุนและฝึกอบรมต่างประเทศ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

     - การดำเนินการด้านการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศของข้าราชการด้วยทุนประเทศต่าง ๆ ตลอดจนการไปประชุมในต่างประเทศ

    - ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ งานโครงการและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ งานทุน ทั้งทุนวิจัย ทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมและสัมมนาจากต่างประเทศ

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

                    (๓) กลุ่มงานกิจการต่างประเทศและงานแปล   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

      - การดำเนินการด้านการต่างประเทศ

      - เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับกิจการต่างประเทศและงานแปล

     - ติดตามการดำเนินงานด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือกับต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานยุติธรรม

     - แปลหนังสือ เอกสาร รายงานการวิจัย และหนังสือเอกสารราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกระทรวง ทั้งจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

     - การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่บุคคลสำคัญที่มาเยือนผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

     - ดำเนินการเกี่ยวกับการไปเยือนต่างประเทศของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

     - ติดต่อประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง

     -  ร่าง โต้ตอบหนังสือถึงองค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

     - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

     - การดำเนินการด้านสารัตถะเพื่อติดตามการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ

                         - ประสานและติดตามการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานยุติธรรม

                         - เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศ

                         - ดำเนินการเกี่ยวกับการเยือนองค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

                         - ติดต่อ ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

                         - ร่าง โต้ตอบ หนังสือถึงองค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม

                         - ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย