การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 1/2564  

17 ส.ค. 2564 19:22 น. 465 ครั้ง

    วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) สำนักงานกิจการยุติธรรม โดยวิธีประชุมทางไกล (VideoConference) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยท่านวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ซึ่งมีประเด็นวาระที่สำคัญ จำนวน 3 วาระ ประกอบด้วย

  1.แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัยด้านลดการกระทำผิดซ้ำสู่การปฏิบัติ ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัยด้านลดการกระทำผิดซ้ำสู่การปฏิบัติ โดยให้อนุกรรมการภายใต้ กพยช.ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องเป็นผู้กำกับดูแล และมอบหมายฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตของกรรมการไปดำเนินการ เช่น การผลักดันให้นำงานวิจัยไปทดลองใช้เป็น Policy test การทำ Sand Box หรือการผลักดันให้เกิดกองทุนผู้พ้นโทษ และรายงานความคืบหน้าให้ กพยช. ทราบเป็นระยะต่อไป

  2. การพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่ กพยช. รับรอง โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้เพิ่มรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Online เต็มรูปแบบ และการเรียนแบบผสมผสานทั้งแบบ Online และแบบในชั้นเรียน (On-Site) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน จากเดิมที่ได้เห็นชอบในรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน (On-Site) เพียงอย่างเดียว โดยให้มีผลในทันทีและมีผลย้อนหลังแก่หน่วยงานที่เคยได้รับการอนุญาตนำหลักสูตรไปใช้แล้ว ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปกำกับดูแลและพิจารณาดำเนินการ

  3. การอำนวยความยุติธรรมด้วยมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาร่างกฎหมายมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา กรณีมาตรการชะลอการฟ้อง และให้สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันนิติวัชร์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน โดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด