“ยุติธรรม”ซักซ้อมการนำเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติกา ICCPR ฉบับที่ ๒

23 ก.พ. 2560 09:07 น. 684 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการนำเสนอรายงานประเทศตามพันธกรณีภายใต้กติกา ICCPR ฉบับที่ ๒ ด้วยวาจา (Mock Session) เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอรายงานประเทศภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ ๒ ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑๔ หน่วยงาน และตัวแทนจากองค์การสหประชาชาติแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมฯ ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนด้า อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด