กรมคุมประพฤติ จับมือ TICA และ JICA ยกระดับกลุ่มประเทศ CLMV ฝึกอบรม TCTP

23 ก.พ. 2560 09:35 น. 498 ครั้ง

กรมคุมประพฤติ จับมือ TICA และ JICA ยกระดับกลุ่มประเทศ CLMV ฝึกอบรม TCTP พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 9.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และองค์กร JICA จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย - ญี่ปุ่น โดยมีนายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของข้อกำหนดโตเกียวในการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด” และได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มประเทศ CLMV พัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนในประเทศของตนและยกระดับให้สามารถบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงระบบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นายวิทยา สุริยะวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ในอนาคต หากประเทศในอาเซียนมีระบบคุมประพฤติและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนที่มีรูปแบบสอดคล้องกัน ประเทศต่างๆ จะสามารถส่งคืนผู้กระทำผิดให้รับการดูแลในประเทศภูมิลำเนาของผู้กระทำผิดได้ ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถทำงาน ศึกษา และอยู่กับครอบครัว โดยได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและต่อเนื่องสอดคล้องจากประเทศต้นทางและประเทศภูมิลำเนาต่อไป

สำหรับกรมคุมประพฤติ โดยพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง “ภาพรวมของงานคุมประพฤติไทย และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน

ทั้งนี้ การฝึกอบรมฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรระดับสูงจากกลุ่มประเทศ CLMV และกรมคุมประพฤติ กว่า 50 คน และมีการทำกิจกรรมกลุ่ม และการศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคุมประพฤติ เรือนจำ รวมทั้งสถานประกอบการเอกชนที่รับผู้กระทำผิดเข้าทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าใจและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนในประเทศของตนและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง กลุ่มประเทศ CLMV คือ กลุ่มประเทศที่อยู่ระหว่างพัฒนางานคุมประพฤติ ซึ่งยังไม่มีระบบที่เป็นทางการ ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม