รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมบรรยายในการฝึกอบรม TCTP

23 ก.พ. 2560 09:37 น. 481 ครั้ง

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมบรรยายในการฝึกอบรม TCTP เพื่อพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนแก่กลุ่มประเทศ CLMV

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 10.30 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พัฒนาการระบบคุมประพฤติของประเทศไทย” ในประเด็นของวิวัฒนาการระบบงานคุมประพฤติ และพัฒนาการทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนงานคุมประพฤติอย่างเป็นรูปธรรม และในเวลา 13.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ภารกิจของกรมคุมประพฤติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด” ซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงานและประโยชน์ของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในการฝึกอบรม Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV เห็นถึงความสำคัญ และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชนในประเทศของตนและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร