กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ารับการประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี 2564

18 ส.ค. 2564 20:50 น. 146 ครั้ง

          วันที่ 17 สิงหาคม 2564  พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากคณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 

           กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนแผนงานและอัตรากำลัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รวบรวมผลการดำเนินการองค์กรที่มีความโดดเด่นและมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านสิทธิมนุษยชน ที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เข้าสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

          กรมสอบสวนคดีพิเศษ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์การหลัก ในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล เพื่ออำนวยความยุติธรรม ให้กับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม และเพื่อให้สังคมมีความสงบสุข

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด