สกธ. เปิดถ่ายทอด องค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex meeting  

21 ส.ค. 2564 19:54 น. 147 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน “การถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2564” ผ่านระบบ Cisco Webex meeting โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สกธ. และ เครือข่ายวิจัย ยธ. เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยกฎหมายในหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และสถาบันการศึกษามาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ ใน 4 หัวข้อที่น่าสนใจ และการนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
 
ภาคเช้า
1) การถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำโดย ศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคัมภีร์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
2) การถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดย รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาคบ่าย
3) การถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง โดย รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข และอาจารย์ศุภนิดา สุกใส คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ รศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4) การถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมงานทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ โดย พันตำรวจโทหญิงอัมพิกา ลีลาพจนาพรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติวิทยาศาสตร์ และนางสาวสุปราณี พันธะทัน นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
การนำเสนอผลงานวิจัยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
1) รูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐานภาคเอกชนในประเทศไทย โดย ดร.ศศิวิมล ทองกลม
2) การตรวจหาเขม่าปืนในโพรงจมูกด้วยเทคนิค ICP-MS โดย นายวัฒนชัย อาพร
3) โครงการวิจัยศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านคนหายและศพนิรนามภาคประชาสังคมของประเทศไทย โดย ดร.อมรเทพ พลศึก
4) การศึกษาวิธีการจัดการศพไร้ญาติและ ศพนิรนามของประเทศไทยและต่างประเทศ โดย นางสาวณัฐธิดา ศรีนาค และนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม บรรยายในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมสู่การใช้ประโยชน์
 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการนำงานวิจัยของกระทรวงยุติธรรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำองค์ความรู้ งานวิจัยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อใช้ในการพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานหรือผู้ใช้ประโยชน์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด