รมว.ยธ.ปิดฝึกอบรม ยธส.12 หัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่”

21 ส.ค. 2564 19:57 น. 131 ครั้ง

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 12 (ยธส.12) มีหัวข้อหลักคือ “การอำนวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่” อบรมระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม ทั้งนี้
พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณี ประเสริฐทองกร รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมเป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักด้านการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน มีเป้าหมายการบริหารงานด้วยนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” เพื่อมุ่งขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม ควบคู่การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหา ผ่านกลไก“บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม” ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงภาคประชาสังคม ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จ

นอกจากนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง จัดเป็นมิติของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการบริหารงานยุติธรรมซึ่งได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง เป็นจุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของนักบริหารงานยุติธรรมแบบบูรณาการ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ เสริมสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประเทศ

สำหรับการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 54 คน ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาและจัดทำผลงานวิชาการเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทั้งในขั้นตอนก่อน ระหว่าง และหลังการพิจารณาคดี ผ่านในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบสถานะทางคดี เพื่อให้บริการประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม การไกล่เกลี่ยออนไลน์ ที่เอื้อต่อการระงับข้อพิพาทของภาคประชาชน ซึ่งมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ การพัฒนาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนโดยภาคเอกชน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ และลดภาระการดำเนินงานของภาครัฐ การตรวจสารเสพติดจากน้ำเสียในเรือนจำ เพื่อลดปัญหาการละเมิดสิทธิ การต่อต้านของผู้ต้องขัง และป้องกันการกระทำผิด รวมทั้ง เรื่องการพัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่น เพื่อติดตามดูแลผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ถูกพักการลงโทษ เพื่อลดปัญหาความแออัดในเรือนจำสร้างโอกาสการอยู่ร่วมกับสังคม เป็นต้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานยุติธรรม และประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการอำนวยความเป็นธรรม รวมถึงพัฒนานวัตกรรมกระบวนการยุติธรรมของประเทศในมิติต่างๆให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด