• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

หน้าที่และอำนาจของกองกฎหมาย

กองกฎหมาย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้


          (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของกระทรวง

          (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกระทรวง

          (๓) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกระทรวง

          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกระทรวง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย

          (๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดของกระทรวง

          (๗) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกระทรวง

          (๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ลงวันที่ 6 มี.ค. 2560 10:08 น.

จำนวนผู้อ่าน 3,919 คน