อำนาจหน้าที่

suphawath.w
2,149 view
6 มี.ค. 2560 10:34 น.

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ดังนี้ 

           ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงการบริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้น โดยศูนย์บริการร่วมฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อ สอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต และขออนุมัติในเรื่องใด ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อีกทั้งเป็นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การรวบรวม ติดตามข้อมูล ให้คำปรึกษารวมทั้งคำแนะนำในข้อกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม และประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งต่อไปยังส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีการประสานงานไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

           ทั้งนี้ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงยุติธรรม อันมีหน้าที่ในการกลั่นกรอง วิเคราะห์เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเรื่องร้องขอความช่วยเหลือที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเรื่องร้องขอความช่วยเหลือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552