ติดต่อหน่วยงาน

nannapas.j
830 view
6 มี.ค. 2560 10:36 น.

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0 2141 5283
โทรสาร 0 2143 8265

รับขึ้นทะเบียน และต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ
โทร. 0 2141 5295, 0 2141 5285
โทรสาร 0 2143 8265

กลุ่มนิติการ
โทร. 0 2141 5304
โทรสาร 0 2143 7874

กลุ่มพัฒนากฎหมาย
โทร. 0 2141 5305
โทรสาร 0 2143 7769

กลุ่ม ส.ปคร.
โทร. 0 2141 5302
โทรสาร 0 2143 7770

กลุ่มงานห้องสมุด
โทร. 0 2141 4992
โทรสาร 0 2143 8266

วิสัยทัศน์

"บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ"


กองกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เลขที่ 120 หมู่ 3
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร: 0 2141 5283-5