• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0 2141 5283
โทรสาร 0 2143 8265

รับขึ้นทะเบียน และต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ
โทร. 0 2141 5283 , 0 2141 5289 , 08 9815 3235
โทรสาร 0 2143 8265

กลุ่มนิติการ 1
โทร. 02 141 5303 , 0 2141 5304
โทรสาร 0 2143 7874

กลุ่มนิติการ 2
โทร. 0 2141 5307 , 02 141 5308
โทรสาร 0 2143 7874

กลุ่มพัฒนากฎหมาย
โทร. 02 141 5290 , 0 2141 5291 , 02 141 5300
โทรสาร 0 2143 7769

กลุ่ม ส.ปคร.
โทร. 02 141 5297 , 0 2141 5302 
โทรสาร 0 2143 7770

กลุ่มงานห้องสมุด
โทร. 0 2141 4991 , 02 141 5314 , 02 141 5315
โทรสาร 0 2143 8266

ลงวันที่ 6 มี.ค. 2560 10:36 น.

จำนวนผู้อ่าน 2,265 คน