• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

ติดต่อหน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0 2141 5283
โทรสาร 0 2143 8265

รับขึ้นทะเบียน และต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ
โทร. 0 2141 5295, 0 2141 5285
โทรสาร 0 2143 8265

กลุ่มนิติการ
โทร. 0 2141 5304
โทรสาร 0 2143 7874

กลุ่มพัฒนากฎหมาย
โทร. 0 2141 5305
โทรสาร 0 2143 7769

กลุ่ม ส.ปคร.
โทร. 0 2141 5302
โทรสาร 0 2143 7770

กลุ่มงานห้องสมุด
โทร. 0 2141 4992
โทรสาร 0 2143 8266

ลงวันที่ 6 มี.ค. 2560 10:36 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,228 คน