การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2654  

28 ส.ค. 2564 14:43 น. 159 ครั้ง

 

  วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 2/2654 ผ่านระบบ online conference โดยมีศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผอ.สกธ. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผอ.สกธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมี ผอ.สวพ. เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาพร้อมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีวาระเพื่อรับทราบความคืบหน้าการเสนอขอรับทุนอุดหนุน การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ในโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ (ปีที่ 2)

วาระเพื่อพิจารณา

  1. เห็นชอบการจัดทำกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2566 - 2569 โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพิ่มเติมในประเด็นเนื้อหาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น คำขวัญ (Motto) ที่แสดงถึงเป้าหมายของกรอบการวิจัย หรือของกรอบการวิจัยแต่ละกรอบ ความเชื่อมโยงของโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยและเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ที่สำคัญของกรอบการวิจัย รวมถึงตรวจสอบประเด็นการวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้อง แล้วแจ้งเวียนให้กับคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา เพื่อนำไปสู่การจัดทำกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พ.ศ. 2566 - 2569 ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

  2. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการบริหารงานยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมไทย โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเชื่อมโยงของระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้าน การบริหารงานยุติธรรมกับระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน แล้วนำกลับมารายงานคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในครั้งต่อไป 

  วาระอื่นๆ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัยในกระบวนการยุติธรรรมในปี พ.ศ. 2565  โดยเสนอว่าคณะอนุกรรมการฯ ควรมีบทบาทมากขึ้นในการกำกับทิศทางชุดโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ  การกำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วน (Priority) ด้านการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม และประสานไปยังผู้ดำเนินโครงการวิจัยทั้งในหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ  รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  ซึ่งอาจทำให้มีความจำเป็นต้องเพิ่มความถี่ของการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด