กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ รวมถึงปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ ความอดทน และความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนที่ ๓ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๑๙ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การให้บริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน” โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๔๙ คน ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การปฏิบัติราชการที่ดีเน้นที่การปฏิบัติงานตามกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญ ๗ ประการ คือ ๑.ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน เพราะส่วนราชการถูกตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชน ๒.การปฏิบัติงานที่ต้องเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยมีการตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน่วยงานของตน ๓.การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ๔.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๕.การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ทันสมัย ๖.การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และ ๗.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเน้นการบริการประชาชนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ฝากข้อคิดให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีใจความสำคัญว่า การรับราชการ ห้ามดูถูกตนเองและหน่วยงาน แต่ให้ตั้งข้อคำถาม คือ ในการรับราชการจะสามารถปฏิบัติตนให้ได้รับการยอมรับได้มากน้อยเพียงใด และในการปฏิบัติงานให้ค้นหาความสุขในการทำงานของตนเองให้พบ มีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานของตนเองให้ชัดเจนมากที่สุด มีความภาคภูมิใจในตนเองและหน่วยงาน ซึ่งความสำเร็จจะเกิดจากความพยายามของตนเอง

สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักพัฒนาบุคลากรฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครนายก และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการบรรจุใหม่ที่เข้ารับการอบรม