DSI ฝึกอบรมบุคลากรด้านการข่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบงานข่าวกรอง

30 ส.ค. 2564 09:45 น. 105 ครั้ง

          กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ โดยส่วนพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษ ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2564 ให้แก่บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปฏิบัติงานด้านการข่าว จำนวนทั้งสิ้น 23 คน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting  โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2564  พันตำรวจโท หญิง พรทิพย์  ล.วีระพรรค ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และร้อยเอก สันติ พรหมราช นายทหารประจำศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และนายเจตนา  เหมมุน ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมและการข่าว พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นวิทยากร สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากร เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการนำข้อมูลข่าวสารเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล I-Base สามารถวิเคราะห์พฤติการณ์และความเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร อันเป็นการพัฒนาคุณภาพระบบงานข่าวกรองของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด